ખેડુત માર્ગદર્શિકા# Title Date Office Of Publication
1 પશુપાલનમાં વિકાસમાં મહિલા નો ફાળો-૨૦૧૦ પશુપાલન પુસ્તિકા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
2 પશુપાલનમાં વિકાસમાં મહિલા નો ફાળો-૨૦૦૯ પશુપાલન પુસ્તિકા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
3 પશુપાલકો ની ૧૦૮ ઈમરજેન્સી અને ઉપાય 03/07/2019 Director of Extension Education Office
4 Booklet on Survey and Surveillance Based Paddy and Sugarcane Pest Forewarning System 03/07/2019 Director of Extension Education Office
5 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Vegetable Crops 03/07/2019 Director of Extension Education Office
6 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Various Crops 03/07/2019 Director of Extension Education Office
7 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
8 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
9 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
10 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
11 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Mango and Sapota 03/07/2019 Director of Extension Education Office
12 મોજણી અને નિગાહ આધારિત ડાંગર અને શેરડીની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
13 મોજણી અને નિગાહ આધારિત આંબા અને ચીકુની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
14 જીવાતોના કુદરતી દુશ્મન પરજીવીઓ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
15 જીવાતોના કુદરતી દુશ્મન પરજીવીઓ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
16 ઉંદરોનુ સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
17 શેતુરના રેશમના કીડાનો ઉછેર --- એરીકલ્ચર--- 03/07/2019 Director of Extension Education Office
18 દિવેલાના રેશમના કીડાનૉ ઊછેર ---એરીકલ્ચર--- 03/07/2019 Director of Extension Education Office
19 ખેતીપાકોની પાનકથીરી ઓળખ અને નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
20 ઉંદરોનુ સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપનની પુસ્તીકા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
21 સંગ્રહેલા અનાજની જીવાતો અને તેનુ નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
22 મોજણી અને નિગાહ આધારિત આંબા અને ચીકુની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
23 મોજણી અને નિગાહ આધારિત ડાંગર અને શેરડીની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
24 મોજણી અને નિગાહ આધારિત શાક્ભાજીની જીવાત પૂર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
25 મોજણી અને નિગાહ આધારિત જુદા જુદા પાકોની જીવાત પૂર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
26 મોજણી અને નિગાહ આધારિત પાક રોગ પૂર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
27 જંતુનાશક દ​વાઓના સલામત વપરાશ અંગેની જાણકારી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
28 જંતુનાશક દ​વાઓના સલામત વપરાશ અંગેની જાણકારી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
29 નાળિયેરીની કથીરી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
30 (એરીકલ્ચર) દિવેલાના રેશમના કીઙાનો ઉછેર 03/07/2019 Director of Extension Education Office
31 એરીકલ્ચર --દિવેલાના રેશમના કીઙાનો ઉછેર 03/07/2019 Director of Extension Education Office
32 નાળિયેરીની કથીરી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
33 રીંગણ ની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
34 કોબી તેમજ ફ્લાવર જેવા પાકો માં જીવતો નું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
35 દિવેલાની જીવતો તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
36 કપાસમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
37 વેલાવાળા શાકભાજી માં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
38 વાલ પાપડીની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
39 આંબાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
40 ભીંડાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
41 ડાંગરની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
42 તુવેરની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
43 ચીકુની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
44 શેરડીની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
45 ટામેટાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
46 તુવેરના પાકમાં લીલી ઇયળનો ઉપદ્રવ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
47 રીંગણના પાકમાં ફળ અને ડુંખ કોરી ખાનાર ઇયળનો ઉપદ્ર​વ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
48 પાપડીમાં લીલી ઈયળ તેમજ ટામેટા અને મરચામાં કોકડવાના નિયંત્રણ માટેના પગલા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
49 શેરડીની આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
50 દિવેલાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
51 Scientific Method of Soyabean Cultivation 03/07/2019 Director of Extension Education Office
52 Low Cost Technology for Paddy Cultivation 03/07/2019 Director of Extension Education Office
53 Package of Practices for Sweet-corn 03/07/2019 Director of Extension Education Office
54 Package of Practices for Wheat 03/07/2019 Director of Extension Education Office
55 કિટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા ૨૮ ફેબ્રુવારી ના રોજ આયોજીત સેમીનારનુ સોવેનીયર 03/07/2019 Director of Extension Education Office
56 Production Technology of Coconut 03/07/2019 Director of Extension Education Office
57 પાક ઉત્પા્દનના ખેડૂતોના પ્રશ્નો અને ઉપાય 03/07/2019 Director of Extension Education Office
58 કઠોળપાકો-ખેતી, પ્રશ્નો અને નિરાકરણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
59 આક્રમક નીંદણો 03/07/2019 Director of Extension Education Office
60 નીંદણ ઓળખ અને તેનું નિંયત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
61 ગાજર ઘાસ જાગૃતતા અભિયાન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
62 ડાંગરના પાકમાં કથીરી અને ગાભામારાની ઇયળનો ઉપદ્રવ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
63 પાક ઉત્પાદનની સમસ્યાઓ અને સમાધાન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
64 નાળિયેરીની આધુનિક ખેતી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
65 Seed Availability 03/07/2019 Director of Extension Education Office
66 SEED AVAILABILITY IN NAU 03/07/2019 Director of Extension Education Office
67 બાગાયતી પાકો માં સેન્દ્રિય ખેતી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
68 Fertilizer calculator-Eng Jan.2014 03/07/2019 Director of Extension Education Office
69 રાસાયણીક ખાતરની ગણતરી માટેનું કેલ્ક્યુલેટર-જાન્યુ. ૨૦૧૪ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
70 આંબાના પાકમાં મધીયાનુ નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
71 ડાંગર જયા બીજ વેચાણ અંગેની જાહૈરાત 03/07/2019 Director of Extension Education Office
72 દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ સલગ્ન નવિન ટેકનોલોજી અને વ્યવસાયો 03/07/2019 Director of Extension Education Office
73 ડાંગર બીજ વેચાણ અંગેની જાહેરાત 03/07/2019 Director of Extension Education Office
74 ડાંગર જી.એન.આર - ૩નું બીજનું વેચાણ કરવા બાબત.. 03/07/2019 Director of Extension Education Office
75 FASAL 03/07/2019 Director of Extension Education Office
76 ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (જી.કે.એમ.એસ.) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
77 આધુનિક હવામાન વેધશાળામાં વપરાતા સાધનો 03/07/2019 Director of Extension Education Office
78 હવામાન અંગે ની માહિતી અને કૃષિમા તેની ઉપીયોગીતા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
79 ડાંગર જી.એન.આર.૩ ટ્રથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત... 03/07/2019 Director of Extension Education Office
80 કેળા ના થડ નું મૂલ્યવર્ધન અંગે ની વીડિઓ ફિલ્મ ભાગ ૨ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
81 કેળા ના થડ નું મૂલ્યવર્ધન અંગે ની વીડિઓ ફિલ્મ ભાગ ૧ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
82 Current Weather Condition (22.11.2018 to 27.11.2018) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
83 Agromet Advisory Bulletin (28.11.2018 to 02.12.2018) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
84 ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો વર્ષ: ૨૦૦૪ થી ૨૦૧૪ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
85 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૫ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
86 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૬ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
87 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૭ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
88 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૮ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
89 કૃષિ અને બાગાયતી પાકોમાં જોવા મળતી પાનકથીરીનું સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
90 ચીકુની ફળકથીરી અને તેનું નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
91 ટામેટાના પાકમાં આક્રમક જીવાત (Invasive pest) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
92 ડાંગરની આવર્તક પર્ણતલની કથીરીનું નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
93 નાળીયેરીની કથીરીનું સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
94 લાખની ખેતી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
95 મકાઇના પાકમાં આક્રમક જીવાત (Invasive Pest) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
96 કૃત્રિમ વરસાદ એક ઉપયોગી વિકલ્પ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
97 બદલાતા વાતાવરણમાં ગ્રીનહાઉસની ઉપયોગીતા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
98 ડાંગર જી.એન.આર.3 ટુથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત 03/07/2019 Director of Extension Education Office
Back to Top